Réxime interno

CLUB PIRAGÜISMO ILLA DE AROUSA

REGLAMENTO RÉXIME DISCIPLINARIO

COMITÉ DISCIPLINARIO

 

Artigo 1. O Comité de Disciplina estará composto polo presidente da Xunta directiva, que o presidirá, o Secretario e un vogal da xunta directiva.

Artigo 2. O Comité de Disciplina deberá reunirse no prazo de 10 días hábiles, a partir da data que reciba comunicación ou teña coñecemento do feito presuntamente constitutivo de falta ou delito.

Artigo 3. Reunido o Comité e analizados debidamente os feitos que motivan a súa actuación e, unha vez oído ao Socio ou Socios ao que se lle imputan os feitos consecutivos da falta que se contempla e ás demais persoas implicadas así como as probas testificales pertinentes, incoasen o expediente correspondente e, considerando os feitos reflectidos no mesmo, tipificará a falta segundo a clasificación do presente Regulamento.

Artigo 4. Unha vez concluído o expediente, o Comité de Disciplina pasará comunicación á Xunta Directiva do resultado das súas conclusións e, aténdose á clase de falta tipificada polo devandito Comité, propoñerá á Xunta Directiva a sanción correspondente.

Artigo 5. A Xunta Directiva, mediante acordo tomado por maioría simple dos seus membros adoptará a resolución que corresponda.

Artigo 6. Unha vez recibida a proposta do Comité de Disciplina, cando a Xunta Directiva considere que a infracción reviste maior gravidade que a determinada na proposta de resolución, notificarase ao socio afectado para que achege no prazo de 5 días as alegacións que estime conveniente. A Xunta Directiva dispoñerá dun prazo de 15 días para ratificar ou modificar a sanción proposta, comunicando a sanción que impoña ao socio ou socios causantes.

 

FALTAS

Artigo 7. CLASES DE FALTAS.

As faltas de conduta, disciplina, infraccións dos Estatutos, Regulamento e demais normas de obrigado cumprimento, clasifícanse con:

LEVES, GRAVES e MOI GRAVES

Artigo 8. FALTAS LEVES. Serán sancionases segundo a súa importancia, con:

a) Apercibimiento.

b) Amoestación escrita.

c) Suspensión dos dereitos de Socio durante un tempo, máximo de 30 días naturais.

Artigo 9. FALTAS GRAVES. Serán sancionadas segundo a súa importancia con:

a) A suspensión temporal dos dereitos de socio por un prazo dun MES a SEIS MESES.

Artigo 10. FALTAS MOI GRAVES. Serán sancionadas segundo a súa importancia con:

a) Retirada do carné, coa seguinte perda dos seus dereitos como Socio, por un período de SEIS MESES a UN ANO.

b) Privación do dereito para ser elegible para cargos Directivos por un período non superior a CINCO ANOS.

c) A privación definitiva da condición de socio.

 

TIPIFICACIÓN DE FALTAS

Artigo 11. FALTAS LEVES. Consideraranse faltas leves as seguintes:

a) Descoidos que afectan á conservación ou limpeza do material ou as instalacións.

b) Usar ou destinar inadecuadamente o material, mobiliario ou as instalacións sociais e/ou deportivas.

c) Entrar sen permiso expreso en instalacións reservadas.

d) Os actos atentatorios contra a conservación de locais, instalacións ou servizos da Sociedade.

e) Comportamento incorrecto por actos e accións cometidos no seo do Club ou as súas instalacións.

f) A falta de deferencia cara aos demais Socios, Directivos ou Empregados.

g) Dispoñer de material do Club sen a correspondente autorización

h) As que expresamente sexan especificadas nas “normas de uso e goce” das distintas dependencias, instalacións e material do Club.

i) Negarse á identificación, cando sexa requirido para iso por algún empregado do Club, no exercicio das súas funcións, así como polos membros da Xunta Directiva.

j) A enumeración desas faltas ten carácter enunciativo e non limitativo, polo cal poderán considerarse FALTAS LEVES calquera outras condutas análogas ou similares ás sinaladas.

Artigo 12. FALTAS GRAVES. Consideraranse faltas graves as seguintes:

a) As ofensas de palabra ou de obra e falta de respecto, aos Socios, Directivos ou Empregados do Club.

b) Os comportamentos, actitudes e xestos agresivos.

c) O incumprimento doloso, reiterado e leve dos compromisos ou obrigacións económicas co Club.

d) Os actos cometidos dentro dos locais e dependencias do Club, que supoñan escándalo ou violencia de calquera orde.

e) A subtracción de pezas, aveños ou calquera outro ben, que supoña unha menor contía.

f) Os actos imprudentes ou temerarios que impliquen risco para o actor e/ou terceiras persoas e poidan producir, ou produzan danos ou avarías en bens ou instalacións.

g) Facilitar a entrada, con ocultación, nas instalacións e dependencias do Club a persoas alleas ao mesmo sen estar autorizados para iso.

h) O incumprimento dos Estatutos, Regulamentos, Instrucións ou acordos emanados dos órganos sociais cando non revistan especial gravidade ou transcendencia.-

i) As específicas que se diten en cada unha das dependencias, instalacións e servizos do Club.

j) A reincidencia en faltas leves.

k) A mera enunciación destas faltas non ten carácter limitativo, polo cal poderán considerarse como faltas GRAVES, calquera outras condutas análogas ou similares á apuntadas.

Artigo 13. FALTAS MOI GRAVES. Consideraranse faltas moi graves as seguintes:

a) Os roubos, furtos e actos de apropiación indebida sobre bens do Club dos Socios ou terceiros.

b) As agresións ou intentos de agresión.

c) As ameazas ou ofensas públicas e manifestas contra Socios, empregados, membros da Xunta Directiva ou terceiras persoas, emitidas de forma pública e notoria.

d) A reiterada desobediencia cara ás indicacións dos membros da Xunta Directiva, dos empregados do Club ou persoal encargado da vixilancia e control sobre as normas de conduta e comportamento dentro das instalacións, dependencias ou servizos do Club.

e) O causar danos de forma voluntaria, nos bens mobles ou inmobles propiedade do Club, dos Socios ou de terceiros.

f) A negativa do cumprimento das sancións impostas.

g) O incumprimento dos Estatutos, Regulamentos ou Instrucións ou acordos emanados dos órganos sociais cando revistan especial gravidade ou transcendencia.

h) A reincidencia na comisión de dúas ou máis faltas GRAVES, aínda que sexan de distinta índole no período dun ano.

Todas estas normas teñen carácter enunciativo e non limitativo, polo que poderán considerarse como faltas MOI GRAVES, calquera outras condutas análogas ou similares ás aquí apuntadas.

Artigo 14. A suspensión total ou parcial dos dereitos de socios non exime do pago das cotas mensuais e demais que ao seu cargo poidan devengarse.

Artigo 15. As sancións prescribirán aos tres anos, aos dous anos, ou ao ano, segundo trátese das que corresponda a infraccións moi graves, graves, ou leves, comezándose a contar o prazo da prescrición dende o día seguinte a aquel en que adquira firmeza a resolución pola que se impuxo a sanción.

Aprobado na Xunta Directiva, celebrada o día 19 de abril de 2012, ratificada pola Asemblea Xeral Ordinaria celebrada o 21 de maio de 2012